28 April, 2018

Đền Thánh Martino tại Calgary Alberta, Canada.

ĐỀN THÁNH MARTINO TẠI CALGARY ALBERTA. CANADA 2815 – 26 AVE S.E CALGARY AB. T2B 0R3. CANADA Linh mục Gioan Bao Ti Xita. Nguyễn Đức Vượng […]
//]]>