30 September, 2018

LỜI CHÚA – CHÚA NHẬT TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN B

LỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN, NĂM B Twenty-sixth Sunday in Ordinary Time SỐNG LỜI CHÚA GOSPEL : MK 9:38-43,45,47-48 At […]
28 September, 2018

CHỨNG NHÂN TIN MỪNG – CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN – NĂM B

Đây là Chương Trình Phát Thanh do Phụ Tỉnh Đa Minh cùng với Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo VN tại Arlington thực hiện vào các […]
28 September, 2018

LỜI CHÚA – THỨ BẢY TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN – NĂM B

LỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY Thứ Bảy Tuần XXV Thường Niên CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAEN, GÁPRIEN, RAPHAEN. Lễ kính. Feast of Saints Michael, […]
27 September, 2018

LỜI CHÚA – THỨ SÁU TUẦN XXV THUONG NIEN NAM B

LỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY Thứ Sáu Tuần XXV Thường Niên Thánh Đa Minh Ibanhê Êrquicia và Giacôbê Kiuxêi Tômônaga, OP., linh mục; Lôrenxô Ruiz, […]
//]]>