1. HĐ Th. Vinh Sơn Liêm Calgary
 2. HĐ Th. Tôma Đệ Vancouver
 1. HĐ Th. Tước
 2. HĐ Th. Martinô
 3. HĐ Th. Đaminh Khảm
 4. HĐ Th. FX. Mậu
 5. HĐ Đức Mẹ Vô Nhiễm
 6. HĐ Th. Vinh Sơn Liêm
 7. HĐ Thánh Rosa đệ Lima
 1. HĐ Th. Toma Toàn
 2. HĐ Th. Đa Minh Hạnh
 3. HĐ Th. Đa Minh Tước
 4. HĐ Th. Giuse Khang
 5. HĐ Th. Vinh Sơn Liêm
 6. HĐ Th. Vinh Sơn Đỗ Yến
 7. HĐ Th. Giuse Cảnh
 8. HĐ Th. Tôma Đệ
 9. HĐ Th. Phêrô Tự
 1. HĐ GX. Các Thánh Tử Đạo VN Seattle
 2. HĐ GX Các Thánh Tử Đạo VN Richmond
 3. HĐ GX. Các Thánh Tử Đạo VN Phoenix
 4. HĐ Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang Houston
 5. HĐ GIáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức Houston
 6. HĐ Đa Minh Trẻ Housto
//]]>