Đại Hội Dòng Đaminh

3 March, 2016

Lời Bạt Đại Hội Dòng Đaminh Vùng Bắc Mỹ

800 năm là mốc lịch sử đặc biệt cần được nhìn lại và học hỏi. Vì tình yêu Thiên Chúa thúc đẩy, Cha...
3 March, 2016

Đại Hội Gia Đình Đa Minh Vùng Bắc Mỹ

Thuở còn bé, tôi thường được nghe mẹ kể lại về Lễ Đầu Dòng ở ngoài Bắc. Đây là thời gian dân chúng các nơi về tụ tập để mừng Lễ Ông Thánh Dominico.
//]]>