Rao Giảng Tin Mừng

3 March, 2016

Thánh Đa Minh và Việc Rao Giảng Tin Mừng

Đức giáo hoàng Honorius III khi giới thiệu Dòng Đa Minh với các đấng bậc trong Giáo hội thời ấy đã gọi anh em Đa Minh là những người được dành chuyên biệt cho công cuộc rao giảng Tin Mừng...
//]]>